Linjetts Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter inom Linjett Yachts

1              Personuppgiftspolicy

Linjett Yachts tar din integritet på allvar och är engagerad i att skydda dina integritetsrättigheter. Vi vill att du ska veta varför vi samlar in dina personuppgifter, vad vi samlar in, hur vi använder dem och hur länge vi lagrar dem. Vi vill också att du ska veta hur du kan komma åt, ändra, korrigera och i vissa fall radera din information.

 

2              Vilka är vi?

Vi är Linjett Yachts, registrerade under firmanamnet Rosättra Båtvarv AB. Nedan benämnda synonymt som ”vi” och ”Linjett”.

 

3              Inledning

Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 

 1. Är kund till oss
 2. Besöker vår webbplats
 3. Deltar i någon av våra aktiviteter
 4. På annat sätt kommunicerar med oss
 5. Besöker vår fastighet

 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument.

 

4              Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, adress, bild, personnummer, IP-adress, e-postadress och köphistorik.

 

5              Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

 

5.1        När du är kund hos Linjett

När du är kund hos oss, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 

 1. Ditt namn och dina kontaktuppgifter (inkl adress och telefonnr)
 2. Information om din båt (inkl båttyp, båtnamn, segelmärkning)
 3. Din köphistorik
 4. Historik om din båt (t ex utförda arbeten och installerade produkter)
 5. Annan information som du frivilligt delar med oss

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 

 1. Identifiera dig som kund.
 2. Upprätthålla våra garantiåtaganden.
 3. Fakturera dig för levererade produkter och tjänster.
 4. Kunna ge dig service och i enlighet med våra kvalitetsmål.
 5. Skicka information till dig om oss, våra tjänster och produkter.
 6. Ta fram statistik över kunder, i syfte att kunna bibehålla och förbättra vår kvalitet och verksamhet.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av våra åtaganden mot dig som kund, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge du är en aktiv kund hos Linjett och upp till 12 månader efter senaste transaktion eller senaste kontakt med oss från dig. Enligt bokföringslagen måste fakturor och andra relevanta dokument sparas upp till sju år. De personuppgifter som finns på dessa dokument kommer därför att sparas under den tidsperioden.

 

5.2        När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Linjett på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i vårt forum, kontakta oss funktion, hjälpsystem eller samtal och mail med oss.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 

 1. Namn och kontaktuppgifter
 2. Information om din synpunkt, fråga eller ärende

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 

 1. Besvara frågor och hantera ditt ärende
 2. Leverera beställa produkter och/eller tjänster.
 3. Förbättra den information som vi lämnar och publicerar via våra hjälpsystem.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss. Är du kund hos oss, sparas dina personuppgifter i enlighet med 5.1 ovan.

 

5.3        När du använder vår webbplats

När du besöker vår webbplats hanterar vi:

 

 1. Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se information på webbplatsen.
 2. Din e-postadress om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 3. Dina kontaktuppgifter och annan information du frivilligt anger om du använder kontakta oss-funktionen eller anger intresse för någon ledig tjänst.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 

 1. Tillhandahålla en fungerande webbplats
 2. Kunna kommunicera med dig om du önskat bli kontaktad av oss eller sökt en ledig tjänst.
 3. Underhålla, testa och förbättra vår webbplats
 4. Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra vår webbplats.

Lagringstid: Vi sparar personuppgifter som du eventuellt själv frivilligt har delat med oss via någon av de beskrivna funktionerna ovan i upp till 12 månader.

 

5.4        När du deltar i våra aktiviteter

I samband med aktiviteter (t ex kappseglingar, sociala tillställningar, marknadsföringsevent mm) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter samt specifik information som kan behövas för aktiviteten som t ex kostavvikelse.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 

 1. Administrera aktiviteten, inklusive att informera och kommunicera till dig
 2. Skapa redaktionellt och annat material för våra digitala kanaler (se även 5)

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av våra förpliktelser vid administration av aktiviteten. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi om möjligt att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till så länge det kan motiveras för att genomföra aktiviteten upp till 12 månader. För redaktionellt och annat material för digitala kanaler, gäller lagringstid i enlighet med vad som anges i 5.5 nedan.

 

5.5        När vi publicerar artiklar, reportage och bilder i våra digitala kanaler

Linjett skriver löpande reportage om vår verksamhet, om marknads- och andra publika aktiviteter vi arrangerar eller deltar i. Det händer även att vi tar spelar in video i samband med ovan nämnda aktiviteter för att publicera dessa på sociala medier eller vår webbplats. Redaktionellt material som skapas kan förutom text även innehålla bilder.

Personuppgifter om dig i ovanstående sammanhang kan innehålla:

 

 1. Uppgift om ditt namn, din båts namn och/eller segelmärkning
 2. Bilder på dig
 3. Videoklipp där du kan identifieras

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 

Tillhandahålla intressant, pedagogiskt och underhållande innehåll för våra kunder och de som är intresserade av Linjett och våra produkter.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning). Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi om möjligt att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Materialet lagras så länge det har en pågående relevans för våra syften.

 

5.6        När du besöker oss

På vårt område kring Rosättra Båtvarv genomför vi kamerabevakningen, av fastighetens utsida och till viss del insida och närmaste område intill fastigheten. Kunder, besökande och anställda på företaget kommer att dokumenteras i systemet.

Ändamålet är för att:

 1. Minska risken för stöld och skadegörelse under dygnets alla timmar. För såväl lokaler som lös egendom, båtar och bilar.
 2. Kunna identifiera ovälkomna intrång och besök på området under dygnets alla timmar.
 3. För att kunna kartlägga skador och olyckor på området, tex parkeringsskador.

Rättslig grund: För att Rosättra Båtvarv skall kunna fullgöra sina åtaganden och att driva verksamheten på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt för våra intressenter (bla anställda, kunder, besökare, leverantörer, försäkringsbolag, ägare). Intresseavvägning har gjorts.

 1. Filmningen av de personer som vistas på Rosättra Båtvarv innebär ett begränsat intrång i integriteten. Samtliga som rör sig på området får tydlig information om att bevakning sker. Synlig skyltning informerar om platser som bevakas.
 2. Bedömning har gjorts att filmningen inte utgör en stor risk för oavsiktlig integritetskränkning för personerna som kan beröras.

Lagring: Material lagras under en begränsad tid, lokalt på Rosättra Båtvarv AB, maximalt 12 månader. Material är tillgängligt lokalt och distribuerat för ansvariga. Åtkomst till materialet har administratör/IT-ansvarig samt de personer som får notiser vid inrott/skadegörelse genom systemet.

 

Bevakning av anställda kräver särskilda överväganden. Som arbetsgivare har vi påkallat förhandling enligt MBL innan filmningen inleddes. En bedömning om anställdas integritetskränkning har specifikt gjorts och områdena som filmas antas att inte skapa ett för stort integritetsintrång.

 

5.7        När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

6              Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive punkt i avsnitt 5.

 

7              Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Linjett säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 

 1. Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling för vår räkning
 2. Företag och organisationer som ordnar aktiviteter i samarbete med Linjett. Detta kan vara aktuellt i de sammanhang det finns säkerhets- eller andra lagliga skäl då de behöver informationen. Om informationen som lämnas ut skall användas för att de skall kunna kontakta dig direkt, t ex i marknadsföringssyfte, kommer du att informeras om det med möjlighet för dig att neka till att uppgifterna lämnas ut.
 3. Din bank om du betalar med kort eller med Swish.
 4. Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

 

Mottagare som hanterar personuppgifter för Linjetts räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

8              Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 

9              Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 

 1. Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 2. Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 3. Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Exempelvis kan uppgifter, som krävs för att vi skall kunna upprätthålla våra förpliktelser emot dig som kund, inte raderas så länge du är kund.
 4. Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 5. Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till en annan organisation, företag eller myndighet. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

10        Kontaktuppgifter

Rosättra Båtvarv (org. nr. 556091-6065) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som hanteras i enlighet med vad som beskrivits i respektive punkt i avsnitt 5.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

 

Rosättra Båtvarv AB
Rosättra Varvsväg 57
761 76 Norrtälje

 

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

11        Uppdatering av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 1 augusti 2023 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.